Development Team

Change font size Increase SizeDecrease SizeReset font to default
eTran Manager® - система за управление на автомобилния парк

Предназначение

Можете да посетите и новия сайт на "План С" ЕООД и eTran Manager® www.etran.eu

Информационната система eTran Manager® 3.0 обхваща цялостно процесите за ефективно управление на автомобилния парк (леки автомобили, камиони, специални автомобили, тежка строителна и минна техника...). Това е управленска информационна система от корпоративен клас, която съчетава в едно разнообразна финансово-счетоводна, техническа и административна информация, както и средства за анализ и планиране.

Информационната система eTran Manager® 3.0 спомага за чувствително намаляване на разходите чрез подобрен контрол и управление, чрез ефективен анализ и планиране. Системата осигурява спазването на действащата нормативна база, регламентираща тези дейности.

Системата решава широк кръг задачи по поддържане на актуална информация за експлоатираните моторни превозни средства, водачи, застраховки, технически прегледи, планирани и реализирани ремонти. Поддържа се оперативна информация за реализираните курсове на автомобилите в страната и чужбина, разходи за гориво-смазочни материали, разходи и пробег на гуми, разходи за ремонти (планирани и аварийни), както и друга обобщена и аналитична информация. Поддържат се различни валути и валутни курсове. Осигурени са разнообразни справки, с критерии които гъвкаво се задават от потребителите. Информацията за поддържаните информационни обекти е взаимообвързана и позволява разнообразни задълбочени анализи, оптимизация и планиране на разходите по автомобили, структурни звена, за периоди, видове разходи и др.

Информационната система eTran Manager® 3.0 е особено ценна за корпоративни клиенти с развита клонова структура – големи фирми и организации от държавна администрация. Анализите и планирането могат да се правят на ниво отдел, дирекция, териториален офис, дъщерна фирма и група фирми.


Общо описание на структурата на корпоративна система за управление на автомобилния парк eTran Manager 3.0


Информационната система eTran Manager® 3.0 може да се интегрира с други информационни системи (напр. финансово-счетоводни, GPS и ERP), работещи при клиента и негови контрагенти (напр. доставчици на гориво-смазочни материали, автосервизи, резервни части и услуги).

Системата отговоря на високите изисквания, характерни за корпоративната среда:

• Отчитане на особеностите при работата на големи, териториално разпределени организационни структури с голям автомобилен парк и многобройни служители.

• Надеждна работа и при голямо натоварване на системата, възможност за скалируемост и мащабируемост на системата;

• Отвореност, адаптивност. Богати възможности за настройки на операционна, технологична среда и на експлоатационните характеристики на програмната система. Възможности за приложението на различни технологични схеми, специфични за организацията. Гъвкаво дефиниране на дървовидни класификатори и номенклатури;

• Облекчена експлоатация, удобство за работа на потребителите в привична Windows среда;

• Сигурност, защитеност, проследимост на възникналите събития и действията на потребителите с възможност за прецизен одит;

• Гъвкаво дефиниране на потребители, права, роли. Информираност и достъп до функционалност според правомощията;

• Разнообразна справочна дейност, съобразно ролята и правомощията на потребителите.

Изтегляне на брошура за корпоративна информационна система eTran Manager® 3.0 (като PDF файл)

eTran Manager® е запазена търговска марка на ‘План С’ ЕООД, Рег. No 98450/21.07.2017 на Патентното Ведомство на Р. България

‘План С’ ЕООД си запазва правото за изменения в спецификацията и техническите параметри на продуктите без предизвестие.

Основни функции

Поддържане на Регистър ‘Транспортни средства’.

Поддържа се пълна информация за експлоатираните транспортни средства (МПС, ремаркета, строителна механизация ...). Връзка с другите регистри и обекти на системата.

Поддържане на Регистър ‘Водачи’.

Поддържа се пълно досие на всеки водач с необходимата информация за ефективното управление на транспортната дейност, както и нарушения, глоби и поощрения, изплатени на водачите.

Поддържане на Регистър ‘Гуми’ и ‘Операции с гуми’.

Връзка с автомобилите, към които са зачислени, следене на състоянието и пробега на всяка гума. Управление и контрол на ресурсите. Разнообразни справки за състояние, пробег, монтаж и демонтаж на всяка гума.

Поддържане на Регистър ‘Документи за технически прегледи, проверки, сертификати’.

Връзка с регистър ‘Транспортни средства’, справочно-сигнална дейност за валидност на документите и такива с изтичащ срок.

Поддържане на Регистър ‘Застрахователни полици, плащания и щети’.

Връзка с регистър ‘Транспортни средства’ за различните видове застраховки, плащания, добавъци и щети. Сигнална дейност за застраховки с изтичащ срок, графици за плащания и щети по застраховки. Разнообразни справки по полици и щети.

Поддържане на Регистър ‘Лизингови договори’.

Връзка с регистър ‘Транспортни средства’, за различни видове лизингови договори (включително и наем). Сигнална дейност за лизингови договори с изтичащ срок, графици за плащания. Разнообразни справки по договори и плащания.

Поддържане на сканирани копия на различни документи.

Поддържат се копия на застрахователни полици, свидетелства, талони и др. Връзка с другите регистри и обекти, към които съответния документ има отношение.

Разходи, свързани с експлоатацията.

Пълно описание на разходите с възможности за разнообразно групиране на разходите по превозни средства, хронологично, по видове... Работа с различни валути и валутни курсове.

Приходи от извършени транспортни и строителни дейности, анализ на рентабилността.

Пълно описание на приходите с възможности за разнообразно групиране на разходите по превозни средства, хронологично, по видове, обекти, клиенти ... Работа с различни валути и валутни курсове.

Управление на курсове и маршрути.

Управление и контрол на пътни листа, връзки с направените разходи за всеки един пътен лист. Отчитане, контрол и анализ на разходите по транспортни средства, курсове, маршрути, по време, по водачи, по структурни звена. Отчитане и контрол на начални, крайни километри, междинни пунктове, изминати километри с товар и без товар. Отчитане и контрол на изразходеното гориво - начално, крайно количества, различни видове усреднени разходи на гориво. Засичане на разлики между отчетеното от водача, разходи по норма и показанията на бордовите компютри/GPS системата. Отчитане на всички разходи по пътни листи – гориво, различни такси, ремонти ...

Управление на разходни норми и лимити.

Възможност за дефиниране на различни разходни норми и лимити, които се отнасят към конкретно превозно средство или група превозни средства. Възможности за отчитане и анализ на спазването на разходните норми и лимитите.

Планиране и управление на ремонтната дейност.

Планиране и управление на ремонти с възможност за групиране по възли и дейности и хронологични и обобщени справки по превозни средства, групи ремонти, периоди и др. Възможности за планиране на ремонтната дейност за конкретно превозно средства или група превозни средства. Сигнална дейност за наближаващи и просрочени планирани технически мероприятия.

Работа с различни валути и валутни курсове.

Връзка с други информационни системи.

Възможни са различни видове автоматизирани обмени на информация с други информационни системи. Това може да са вътрешни системи на организацията – финансово-счетоводни, ERP системи и др. Също така може да се осъществи връзка за автоматизиран обмен на информация с външни системи на доставчици и клиенти – например автоматично зареждане на всички разходи, които се плащат с карти за безналични разплащания от вериги бензиностанции (OMV, Shell, Петрол, Лукойл …), тяхното разпределяне по транспортни средства, периоди, курсове. По заявка може да се реализират и връзки с други подобни системи.

Разнообразна справочна дейност.

Справки с възможност за задаване от потребителя на критерии и оформление. Изход в разнообразни формати – на екран, във формат CSV, RTF, PDF и др.

Хронологични и обобщени справки за изминатите километри и разхода на гориво по курсове, превозни средства и шофьори.

Обобщени и аналитични справки по курсове, превозни средства и шофьори за извършените разходи и реализираните приходи.

Справки с пивот-таблици и автоматично създаване на различни видове графики.

Система за защита и контрол на достъпа до системата.

Дефиниране и управление на Потребители, Роли, Права за достъп до системата.

Дейности за системна поддръжка.

Гъвкаво дефиниране и поддръжка на номенклатури, архивиране и възстановяване на информацията.

Структура

Информационната система eTran Manager® 3.0 е съвременен програмен продукт, предназначен за многопотребителска, многозадачна работа в мрежова среда и в Интернет.

Системата се изгражда чрез 3-слойна централизирана структура – една централна база данни (DB server), сървер за приложения (application server) и клиентско приложение (client application), което се инсталира еднократно на всеки потребителски компютър.

Достъпът на потребителите до информационните ресурси е контролиран, на базата на потребители с предварително дефинирани роли, права. Достъпът на потребителите може да се осъществява през вътрешна локална мрежа по протокол TCP, възможно e да се организира и отдалечен защитен достъп до системата чрез VPN, или по протокол HTTP/HTTPS през Интернет среда.

Информационната система eTran Manager® 3.0 е базирана върху MS Windows платформа.

Информацията е структурирана и се управлява от Система за Управление на Бази Данни (СУБД) MS SQL Server.


Примерна структура на корпоративна система за управление на автомобилния парк eTran Manager 3.0

Информационната система eTran Manager® 3.0 се състои от следните основни компоненти:

• Работни места на потребителите.

На тях еднократно се инсталира клиентско приложение (client application). Осигурени са възможности за автоматично обновяване на клиентското приложение без намесата на системен администратор. В зависимост от правата и достъпа по функционалност предварително са дефинирани Типове работни места и свързани са тях Роли – напр. „Финансово-счетоводен експерт“, „Административно-технически експерт“, „Ръководител“‚ „Администратор на системата“...

• Сървер за приложения (Application Server)

• Сървер (DB Server) с База данни, поддържана от СУБД MS SQL Server

Разделението чрез дефиниране на отделните Типове работни места отразява функциите, характера и особеностите на извършваните дейности, специфични за съответния тип работно място. Също така това разделение отразява отделните Роли, в които влизат отделните потребители на системата и свързаните с тях Права за достъп до информацията и извършваните дейности. Разделението на Роли и Права е съвременен подход при изграждането на информационните системи, който позволява прецизно дефиниране, защита и контрол на достъпа до ресурсите на системата.

Системният администратор може гъвкаво да прецизира достъпа на експертите до определена функционалност и обекти чрез допълнително прецизно дефиниране.

Дефинират се различни нива на достъп за отделните типове потребители, които налагат ограничения относно работата с данните, изпълнението на различните видове дейности, съобразно правомощията и компетентността им.

Сфера на приложение

Информационна система eTran Manager® 3.0 е приложима във всяка организация с голям автомобилен парк. Особено полезна е във фирми с развита клонова структура – държавната и общинската администрация, транспортни, спедиторски компании, строителни фирми, електроразпределителни и ВиК дружества, болници, фирми от минната и добивната промишленост, фирми за дистрибуция на стоки, сервизни организации, корпоративни организации с много клонове в страната и голям автомобилен парк.

Внедряването на информационна система eTran Manager® 3.0 води до следните предимства за организацията:

• Облекчено планиране и повишен контрол върху оперативната дейност на автомобилния парк;

• Подобрен контрол на разходите за гориво и ремонти на всеки автомобил от всеки водач, както и на спазването на разходни норми и лимити;

• Възможност за задълбочени отчети и анализи на разходите, групирани по различни критерии;

• Повишаване на отговорността, качеството на работата и ефективността на водачите на автомобилите и служителите;

• Възможност за пряк и дистанционен одит от страна на ръководството върху работата на служителите, ангажирани с автомобилния парк и отчетността на дейностите;

• Контрол и подобряване на качеството на оперативната дейност на автомобилния парк на организацията и взаимоотношенията с клиентите;

• Контрол на качеството и подобрена отчетност при взаимоотношенията с доставчиците на гориво, материали, резервни части и услуги;

• Повишен контрол върху спазването на нормативната база, регламентираща оперативната дейност на автомобилния парк – наличие и валидност на винетки, застраховки, срокове за периодични технически прегледи, пълномощни и други;

• Работа с разнообразна структурирана информация, както и с приложени оригинали на първични документи в електронен вид;

• Автоматизиран вход на информацията за направени разходи от водачите с карти за безналични плащания;

• Възможност за автоматизиран обмен с други информационни системи – GPS, ERP, финансово-счетоводни и др.

• Възможност за разнообразни справки и анализи.

Технически изисквания

Операционна среда:

Сървер: MS Windows Server 2008 или следваща версия, MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 10.

СУБД: MS SQL Server 2008 или следваща версия.

Работни места: MS Windows XP, Windows Vista, Windows 7, MS Windows 8, MS Windows 10.

 

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk