Development Team

Change font size Increase SizeDecrease SizeReset font to default
Информационна система за ефективно управление на проекти

Описание

Система за ефективно управление на проекти Redmine

Redmine е гъвкава, мощна, WEB базирана система за управление на проекти. Тя е приложима за управлението, както на големи и сложни проекти за корпоративния сектор с много взаимосвързани задачи и многобройни проектни екипи, така и на по-малки проекти.

Екипът на План С ЕООД предлага комплексна услуга за внедряване на информационната система Redmine – инсталиране, настройка, обучение, поддръжка и периодични обновявания с новите версии.

С цел оптимизация на разходите и включване в бюджетните рамки, системата Redmine се базира основно на продукти с отворен код , за които не се заплащат лицензионни такси и са с много ниска цена на притежание.

.

Ползи и ефекти от внедряване на системата Redmine

♦ Улеснено планиране, контрол и управление на дейностите, сроковете, ресурсите на проектите, изпълнявани от организация.
♦ Пълна проследимост на изпълнението на отделните проектни етапи, задачи, действията на членовете на проектните екипи. Това е особено ценно за организациите, сертифицирани по стандартите за управление на проекти и осигуряване на качеството, с отговорно отношение към клиентите и качеството на предоставените стоки и услуги.
♦ Ефективен анализ и управление на натовареността на отделните членове на проектните екипи от страна на ръководството.
♦ Бърз и лесен анализ на базата на удобни справки в табличен и графичен вид.
♦ Улеснена и бърза комуникация между членовете на проектните екипи.
♦ Повишена отговорност на служителите към възложените им задачи и отговорности.
♦ Бърз и лесен достъп до системата по всяко време от произволна точка на света с интернет връзка от компютър, таблет, смартфон.
♦ Лесна работа със системата чрез дружелюбен потребителски интерфейс на различни езици, включително и български.
♦ Спазване на фирмените правила за взимане на решения, утвърждаване на задачи, документи и други проектни материали.
♦ Лесно и бързо усвояване на работата със системата поради логичната и интуитивна организация на потребителските действия в системата,
♦ Гъвкаво, мощно, ефективно решение за управление на проекти с много ниска цена, което се внедрява бързо и лесно.

 

Сфера на приложение

♦ В компании, изпълняващи проекти за разработка, внедряване, поддръжка на различни системи и продукти в различни сектори – ИТ, комуникации, технологии, индустрия, образование и др.
♦ В организации, които изпълняват проекти с много участници или съвместно с подизпълнители, които работят в различни, териториално отдалечени офиси. Информационната система е особено подходяща за управление на проекти по международните програми с европейско финансиране с участници от много държави.
♦ В организации, ползващи системи за управление на качеството и управление на проекти, сертифицирани по съответните международни стандарти.

Системата Redmine притежава надеждна система за информационна сигурност, която е с многослойна многокомпонентна структура. Прилага се надеждна интегрирана система за контрол на достъпа, базиран на потребители, права (контролиран достъп до информация и конкретни информационни обекти), роли (достъп до определени функционалности на системата).

 

Брошура за информационната система за ефективно управление на проекти Redmine

Функционалност

Основни функции

Поддръжка на много проекти

♦ Управление на много проекти в рамките на една инсталация на информационната система.
♦ Прецизен контрол на достъпа на членове на екипа до информацията за всеки проект. Всеки потребител може да има различна роля и различен достъп до информация за всеки проект.
♦ Всеки проект може да бъде публичен (достъпен за всеки в интернет) или частен (достъпен само за членовете на съответния проектен екип).
♦ Прецизен контрол кои модули със съответната функционалност да са достъпни за всеки един проект (напр. управление на задачи, отчитане на вложеното време, система за управление на документи, база знания и т.н.).

 

Поддръжка на множество подпроекти и версии на продукти

♦ Гъвкаво управление на отделните части на проекта като подпроекти или версии на основния проект.

Гъвкава система за управление на задачите в Redmine

Гъвкава система за управление на задачите

♦ Дефиниране на задачи, свързани задачи, подзадачи.
♦ Управление на срокове за изпълнение, отговорници, наблюдаващи, процент на изпълнение.
♦ Дефиниране на взаимовръзки между отделните задачи и работни потоци, следене за изпълнението им.
♦ Удобни средства за следене на изпълнението на задачите по статус, отговорници, срокове и др.
♦ Графичен интерфейс, улесняващ редактирането и управлението на задачите, включително и чрез влачене и пускане (drag&drop).
♦ Възможност за дефиниране на статуси и видове задачи, според нуждите на организацията.

Гант диаграми и календар в Redmine

Гант диаграми и календар

♦ Автоматично създаване и обновяване на диаграми на Гант и календар в стил MS Outlook за облекчено управление на задачите.
♦ Ясна и информативна визуализация на статуса на задачите, взаимовръзките им, сроковете им, степента им на изпълнение, задачи в срок и такива с закъснение и др.

 

Разнообразна справочна дейност

♦ В системата са вградени множество справки с разнообразни филтри с условия, задавани от потребителя. Тези условия могат да се запазват с цел многократно използване от един или повече потребители.
♦ Всяка справка с нейното съдържание (резултати) може да се запазва като CSV или PDF файл.

 

Управление на документи

♦ Възможност за създаване за всеки един проект на произволна структура на директориите, в които се съхраняват документите.
♦ Поддържане на различни версии и ревизии на отделните документи.
♦ Възможност за заключване на документи срещу промени от други потребители.
♦ Уведомяване по имейл на потребители за събития, свързани с документите.
♦ Възможност за едновременно качване или сваляне на много документи чрез влачене и пускане (drag§drop) или чрез zip файл.
♦ Възможност за изпращане по имейл на документ или линк към него.
♦ Възможност за конфигуриране на различни работни потоци за одобрение на документи. За различните документи могат да се прилагат различни предварително дефинирани алгоритми за одобрение. Тези алгоритми се задават от администратора на системата, съобразно организационните правила на компанията и могат да съдържат много стъпки за одобряване. Всяка стъпка на алгоритъма може да съдържа един или няколко потребителя, които заедно (логическо И) или поотделно (логическо ИЛИ) да одобряват. На всяка стъпка одобряващият може да одобри, отхвърли (с възможност за допълнителен коментар) или делегира решението на друг потребител.
♦ Одитни записи за достъпа на всеки един потребител до всеки един документ.
♦ Опция за пълнотекстово търсене в документите за някои езици.
♦ Пълна функционалност за писане и четене през WebDav протокол.
♦ Възможност за задаване на тагове на документи

Вграден мощен редактор за въвеждане на информация в Redmine

Вграден мощен редактор за въвеждане на информация

♦ В системата е вграден мощен редактор за въвеждане на текстова и графична информация. Работата с него е интуитивна и лесна за потребител с базова компютърна грамотност.

 

Свободно дефиниране на допълнителни полета от различен тип

♦ Администраторът на системата може да дефинира допълнителни полета, отразяващи специфични характеристики на отделните информационни обекти (вкл. за задачи, потребители, проекти, документи и др.).
♦ Възможни са различни формати: text, date, boolean, integer, drop-down list и checkbox.
♦ Дефинираните полета могат да се визуализират като характеристики на съответния обект, а също така и да се използват като условия за филтриране в справките.

 

Отчитане на вложеното време и направени разходи

♦ Може да се отчита вложеното време и направени разходи от всеки член на проектния екип за всеки проект, задача, вид дейност, тип задача, за различен период от време.
♦ Възможност за задаване на почивни и работни дни, минимално и максимално време на ден за отчитане.
♦ Система за одобряване/отхвърляне на отчетите за вложеното време и направени разходи на всеки член на проектния екип.

 

База знания, wiki, файлове

♦ За всеки проект могат да се създават специални WEB страници, които да отразяват специфични знания и справочни материали, свързани със съответния проект.
♦ Възможност за задаване на дървовидна структура от категории, към всяка от които принадлежат една или повече статии.
♦ Възможност за задаване на тагове на статии

 

Форуми и новини

♦ Във всеки проект могат да се създават форуми и подфоруми за обсъждане на различни въпроси и проблеми по съответния проект.
♦ Ако проектът е отворен за нерегистрирани потребители, форумите могат да бъдат част от help-desk системата за обслужване на клиентите и решаване на проблеми.
♦ Членовете на проекта могат да пускат различни съобщения и коментари към останалите участници, които да се получават от тях и по имейл и Atom емисии.

 

Известяване по имейл и Atom емисии

♦ Автоматично известяване по схема на потребителите, имащи отношение към определен проект за всяка промяна в проекта, задачите, сроковете, документите, резолюции и утвърждаване на отчети и документи.

 

Пълна проследимост на действията на всеки потребител

♦ За всяко едно действие на всеки потребител на системата се правят одитни записи. Поддържат се подробни справки за тези действия.
♦ Пълната проследимост на действията в системата е особено ценна за компаниите, сертифицирани по международните стандарти: за управление на качеството ISO 9000, управление на сигурността ISO 27000 и др.

 

Хранилища на данни и визуализиране на разликите

♦ Към всеки проект могат да бъдат свързвани различни хранилища на данни.
♦ Поддържа различни SCM: Subversion, CVS, Mercurial, Darcs, Bazaar, Git.
♦ Възможност за разглеждане на информацията и търсене на промените.

 

Поддръжка на различни LDAP сървери за автентификация на потребителите

♦ Потребителите могат да се автентифицират в системата чрез услугата, предоставяна от LDAP сървера.
♦ Потребителските профили могат да се създават, ако потребителите са регистрирани в LDAP сървера (опция).

 

Различни варианти за регистрация на потребителите

♦ Може да се забранява и разрешава потребителите да се регистрират сами в системата.
♦ Поддържат се 3 метода за активация на потребителските профили: автоматичен (не се изисква потвърждение); чрез автоматично генериран от системата URL, изпратен до потребителя по имейл; ръчен (от администратор).

Гъвкаво управление и контрол на достъпа чрез модела „Потребители, права роли“ в Redmine

Гъвкаво управление и контрол на достъпа чрез модела „Потребители, права роли“

♦ Възможност за гъвкаво дефиниране на достъпа до функционалност и данни на всеки потребител в рамките на всеки проект.
♦ Възможност за свободно дефиниране от администратора на системата на допълнителни роли.

 

Многоезична поддръжка

♦ Поддържат се 34 езика за интерфейса на системата, сред които са български, английски, немски, френски, испански, италиански, руски и др.

Технически характеристики

Технически характеристики

Системата за управление на проекти Redmine може да се инсталира на сървер под някоя от следните операционни системи: MS Windows, Linux, Unix, Mac.

Изградена е на базата на продукти с отворен код Ruby, Rails и работи чрез СУБД MySQL, WEB сървер Apache.

Потребителите могат да използват системата от компютър, таблет или смартфон под различни операционни системи (MS Windows, Linux, Unix, Mac, Android, iOS) през стандартен браузер (за препоръчване е чрез най-новата версия на Mozilla Firefox или Chrome).

 


We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk