Политика по сигурността и защита на личните данни

План С EООД уважава и зачита правото на неприкосновеност на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност е изготвена и се основава на действащото българско законодателство в областта на защитата на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.planc.biz.

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на План С EООД. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

План С EООД е търговското дружество, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност, съгласно ЗЗЛД и Общ регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679).

План С EООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Можете да се свържете с нас на адрес по адрес на регистрация в Търговския регистър: гр. София 1111, ул. Голаш No 2, бл. 1, телефон: 02 971 2007.

Служител по защита на личните данни: инж. Роберт Кюнстлер, robert@planc.biz .

Данни и цели за обработване и на какво правно основание ги обработваме
В зависимост от конкретните цели и основания План С EООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на План С EООД и клиента:

 • Имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
 • Имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред План С EООД;

Данни, изготвени и генерирани от План С ЕООД в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

 • клиентски номер, детайлизирани справки към месечни сметки/фактури и размер на съдържащите се в тях задължения;
 • IP адрес при посещение на уебсайта ни;
 • информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас;
Цели и правни основания за обработване на личните данни

Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за покупка на стоки, електронни услуги.

План С EООД обработва данните Ви за следните цели:

 • Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за електронни съобщителни услуги, сключване на договор за покупка на услуга или устройство;
 • Разяснения за ползваните услуги и абонаментните планове, плащане на сметки и адресиране на оплакване/жалба. Идентифицирането на клиент се извършва по всички търговски и комуникационни канали – фирмени офиси, електронна форма за контакт, представители и дистрибутори на стоки и/или услуги, продажба от разстояние;
 • Актуализиране на Вашите лични данни или на информацията за извършените от Вас покупки и/или ползваните услуги по Ваша заявка за корекция/изменение на данни/услуги;
 • Проверка на обем и вид клиентско потребление по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и План С EООД от нетипичен трафик и шокови сметки, (измами и злоупотреби от трети лица) - текуща сметка; оставащи включени услуги; стойност по фактура.
 • Разяснение на фактури/месечни такси и предоставяне на справки за ползвани услуги;
 • Изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговския обект, изпращане на куриерска пратка с преддоговорна информация и проект на договор;
 • Обслужване на отказ от сделка;
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби;
 • Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;
 • Техническо съдействие за електронно обслужване на електронни фактури, детайлизирани справки и при забравен PIN/PUK код; спиране/реактивиране на загубена/открадната/ повредена карта; ограничения на повиквания; забрани и разрешване на услуги;
 • Техническа поддръжка и отстраняване на повреди и всякакви технически проблеми - на място и чрез дистанционен достъп до оборудването за ползване на услугата.
  Възстановяване на услуги, спрени поради неплащане;
 • Плащане на сметки, разсрочване, отсрочване на дължими суми;
 • Проверка на техническа възможност за предоставяне на услуга;
 • Гаранционно и сервизно обслужване на устройства;
 • Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

В изпълнение на свои законови задължения, План С EООД обработва данните Ви за следните цели:

 • Изготвяне на предложения за сключване на договори от разстояние и договори извън търговския обект, изпращане на куриерска пратка с преддоговорна информация и проект на договор; обслужване на отказ от сделка;
 • Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по официално предявено запитване/искане/проверка от компетентен орган;
  Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка за потреблението на услугите;
 • За извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

План С EООД обработва данните Ви и за целите на следните наши легитимни (законни) интереси: Обработване на данните от Вашите сметки/фактури за други цели, съвместими с първоначалната цел за събирането им и осигуряващи както достоверен анализ на разнообразието от наши продукти и услуги, така и оценка на тяхната полезност за потребителското търсене.

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни
Обработващи лични данни, които въз основа на договор със План С EООД – обработват личните Ви данни от името на План С EООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни:
 • Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по доставяне на договори на хартиен носител и /или закупени/ ремонтирани стоки;
 • Лица, които по възлагане на План С EООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства;
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери;
Други администратори на лични данни, на които План С EООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на собствено основание и от свое име

Компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от План С EООД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи – Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договор за предоставяне на електронна съобщителна услуга се съхраняват за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните;

Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги и устройства се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

План С EООД може да съхранява някои от личните Ви данни, включително и трафични в анонимизиран вид и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договор за покупка на стоки и/или предоставяне на услуги, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно/арбитражно решение.

Права на субектите във връзка с обработването на личните данни от План С EООД

Имате следните права:

 • Право да получите достъп до личните Ви данни и информация, от вида, която сме включили в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни.
 • Може да поискате от План С EООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД.
 • План С EООД е длъжен да обработи искането Ви в рамките на 14 дневен срок или с мотивиран отговор, когато искането не може да се извърши в предвидения срок поради обективни причини, да удължи този срок до 30 дена.
 • Право да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД и на Общия регламент за защита на личните данни;
 • Право да възразите пред План С ЕООД по всяко време срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;
 • Право да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг на продукти и услуги на трети лица;
 • Право за преносимост на личните Ви данни;
 • Право данните Ви да не бъдат обект изцяло на автоматично решение.
Може ли да откажете предоставянето на лични данни на План С ЕООД и какви са последиците от това

За да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявените услуги в съответствие с законовите ни задължения, План С EООД се нуждае от определени данни.

Непредоставянето на следните данни възпрепятства възможността План С EООД да сключи договор за услуги/стоки с Вас:

 • три имена, ЕГН или личен номер на чужденец, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
 • три имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред План С EООД;
 • адрес за доставка.
Ползване на страници на План С EООД в Интернет
Политика за „бисквитките“

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва специфични файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies).

Какво представляват бисквитките и защо се използват?

Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си.

Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга.

Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

Видове бисквитки. Сайтът използва един или няколко от следните видове бисквитки в зависимост от тяхната степен на необходимост:

Системно необходими бисквитки. Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск.

Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация.

Системно необходими са, също така, бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси.

Този тип бисквитки често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

Бисквитки за функционалност. Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя.

Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други.

Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама. Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели.

Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за 8 начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват.

За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics.

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. ("Google"). Информацията, генерирана от "бисквитките" за използването на уеб сайта (включително вашия IP адрес) ще бъде изпратена на и запазена на сървъри на Google в САЩ. Google ще използва тази информация за целите на оценка на Вашето използване на уебсайта, съставянето на отчети за активността на уеб сайта, операторите на уеб сайта и предоставянето на други услуги, свързани с уеб сайта и използването на Интернет. Google може да прехвърли тази информация на трети лица, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google. Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, притежавани от Google. Можете да откажете използването на "бисквитки", като изберете подходящите настройки на вашия браузър и отказване от специфични добавки на браузъра, но това няма да Ви позволи да използвате всички функции на този сайт. Чрез използването на този сайт, Вие давате съгласието си за обработка на данни за Вас от Google по начина и за целите, посочени по-горе.

Деактивиране на бисквитки. Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки за напред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/.

Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.

Връзки (линкове)

Сайт или мобилно приложение могат да включват връзки (линкове) към други уеб сайтове, които са извън нашия контрол. Не можем да носим отговорност за защитата на личните данни или за съдържанието на тези уеб сайтове, но предлагаме тези връзки, за да улесним нашите посетители да намерят повече информация по конкретни теми.

Допълнителна проверка в качеството си на администратор дали може да се съхраняват за по-дълъг срок с цел упражняване на легитимния ни интерес? – мисля, че това са данни като всички останали и за тях важат положенията по-горе.

ПОЛИТИКА ПО СИГУРНОСТТА

Моля, прочетете внимателно тази Политика за поверителност и защита на личните данни, преди да използвате този уеб сайт.

Повече информация

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Моля, прочетете внимателно тези Условия за ползване на сайта, преди да използвате този уеб сайт.
С достъпа си до този сайт, Вие се съгласявате със следващите по-долу условия.

Повече информация

КОНТАКТИ

План С ЕООД
Бизнес център Фродексим
ул. Васил Левски No 154
с. Мрамор 1261
office@planc.biz, www.planc.biz
тел. 02 971 2007, моб. 0898 555 679
инж. Роберт Кюнстлер - управител

Записване
Потребителски предпочитания за бисквитките
Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ще получите най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако откажете използването на бисквитки, този уебсайт може да не функционира според очакванията.
Приемане на всички
Отказване на всички
System
Main system
Приемам
Отказ